Disclaimer

Op onze website www.pronovus.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze sites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de website

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van informatie omtrent Pronovus en zijn producten en dienstverlening. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Pronovus besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.pronovus.nl en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Pronovus niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Pronovus de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Pronovus (info@pronovus.nl). Pronovus staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Pronovus aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Pronovus wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Pronovus spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website www.pronovus.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Pronovus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk en niet –commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Pronovus behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vrijwaring

De producten, informatie en diensten beschikbaar op deze site worden als zodanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De verplichtingen van Pronovus ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze website kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Pronovus geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de producten, informatie of diensten op deze Site. Pronovus kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de producten, informatie en diensten op deze site, of in de specificaties of prijzen die hierin worden vermeld. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van prijs-, voorraad- en productwijzigingen.

 

Hyperlinks

De website www.pronovus.nl kan hyperlinks bevatten die het u gemakkelijker en mogelijk maken om andere websites te bezoeken. Als u dergelijke links gebruikt en de website www.pronovus.nl verlaat om websites van derden te bezoeken, hebben wij geen enkele controle over die websites. U dient in dat geval de privacyverklaring te raadplegen die voor de betreffende website geldt om de bescherming en privacy te waarborgen van informatie die u bij uw bezoek aan die website verstrekt.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.